קול קורא מס' 01/23 להקמת מאגר ספקים לייצור, הכנה, אריזה, הובלה ואספקת ארוחות חמות למוסדות חינוך

לשם הפעלת תוכניות ההזנה של משרד החינוך המנוהלות והמופעלות על ידי החברות מילגם בע"מ (להלן: "מילגם") ומנפאואר (ישראל) בע"מ עבור משרד החינוך, מזמינה בזה מילגם הצעות לשם הקמת מאגר ספקים לייצור, הכנה, אריזה, הובלה ואספקת ארוחות חמות למוסדות חינוך, על פי התנאים המפורטים במסמכי הקול קורא.

ההתקשרות בהתאם להוראות הקול קורא הינה עד לתום שנת הלימודים תשפ"ד (31.08.2024), ומילגם תהא רשאית להאריך את תקופת מתן השירותים לתקופות נוספות.

תנאי סף: רשאי להציע הצעה לקול קורא זה רק מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי הקול קורא.

ניתן לעיין בתנאי הסף וכן בכלל מסמכי הקול קורא על-ידי הורדת המסמך באתר זה.

כל שינוי במסמכי הקול קורא או בתנאיו שיבוצע לאחר פרסומו, לרבות כל מענה לשאלות ההבהרה, יישלח למשתתפים אשר יירשמו לקבלת עדכונים בכתובת המייל שהושארה על ידיהם בעת ההרשמה, וכן יופיע באתר זה.

ההרשמה באתר זה עד ליום 18.05.23. יש לוודא קבלת אישור במייל בדבר ההרשמה.

בכל מקרה של בעיה בהרשמה באתר, לרבות קבלת מייל אישור הרשמה, או בהורדת הקבצים מאתר זה, או אי קבלת עדכונים וכיו"ב, ניתן לפנות למילגם באמצעות המייל שכתובתו: michraz@hazana.co.il

מובהר כי באחריות המשתתפים לעקוב באתר זה אחר כל עדכון בעניין הקול קורא, וכי אין בהרשמה כדי לגרוע מאחריות זו.

מפגש מציעים יתקיים ביום  16.05.2023 בשעה 14:00 בכתובת: העמלים 9, לוד, והשתתפות בו מומלצת, אך אינה מהווה תנאי סף.

מועד אחרון לשאלות הבהרה - 18.05.2023 בשעה 12:00

על המציע להפקיד את הצעתו בתיבת המכרזים, במעטפה סגורה בהתאם להוראות הקול קורא, החל מיום  28.05.2023 ועד ליום 29.05.2023 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק, בקומת הכניסה למשרדי מילגם, רח' הסיבים 49, פתח תקוה.

 הליך הקול קורא אינו מהווה מכרז לפי דיני מכרזים.

מילגם אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

להורדת המסמכים לחצו

הודעה 1

מפגש מציעים יתקיים ביום 16.05.2023 בשעה 14:00 בכתובת: העמלים 9, לוד, והשתתפות בו מומלצת, אך אינה מהווה חובה.

הודעה 2

שאלות הבהרה ניתן לשלוח למייל: michraz@hazana.co.il עד לתאריך 18.05.23

הודעה 3

מציעים המעוניינים להגיע למפגש המציעים יש לשלוח שם כל משתתף + מס' תעודת זהות למייל: michraz@hazana.co.il

הודעה 4

נוסח מתוקן של קובץ ערבות הצעה (נספח ט') עלה לאתר ונשלח במייל לכל מי שנרשם.

הודעה 5

קובץ שאלות הבהרה מס' 1 קול קורא 01/23 עלה לאתר ונשלח במייל

הודעה 6

מועד הגשת ההצעות נדחה כדלהלן: ההצעות יופקדו בתיבת המכרזים החל מיום 1.6.23 בשעה 10:00 (ביום זה ניתן להגיש עד השעה 17:00), עד ליום 4.6.23 משעה 08:00 עד שעה 12:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה! שאר הוראות הקול קורא בנוגע להגשת ההצעות נותר ללא שינוי.

הודעה 7

קובץ הבהרה בנושא ביצוע בדיקת מטבח חדש ומתן ציון איכות מטעם גוף בקרה (נספחים יט וכב) עלה לאתר ונשלח למייל

הודעה 8

קובץ פרוטוקול כנס מציעים קול קורא 2023 עלה לאתר ונשלח במייל לרשימת התפוצה

הודעה 9

מועד הגשת ההצעות נדחה כדלהלן: ההצעות יופקדו בתיבת המכרזים החל מיום 6.6.23 בשעה 10:00 ועד לשעה 18:00 וביום 7.6.23 משעה 08:00 ועד השעה 12:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה! שאר ההוראות נותרו הקול קורא בנוגע להגשת ההצעות נותר ללא שינוי.

הודעה 10

קובץ שאלות הבהרה מס' 2 קול קורא 01/23 עלה לאתר ונשלח במייל

הודעה 11

קובץ הבהרות לקובץ תשובות מספר 2 הקול קורא 01-23 עלה לאתר ונשלח במייל

הודעה 12

מועד הגשת ההצעות נדחה כדלהלן: ההצעות יופקדו בתיבת המכרזים החל מיום 12.6.23 בשעה 10:00 ועד לשעה 18:00 וביום 13.6.23 משעה 08:00 ועד השעה 12:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה! שאר ההוראות נותרו הקול קורא בנוגע להגשת ההצעות נותר ללא שינוי.
יש למלא את הפרטים הבאים על מנת לקבל עדכונים שוטפים